Bulgarian Print

ПРОЕКТ ОАЗИС

1. Въведение

Съществуват множество бариери пред независимия начин на живот. Крехкото физическо или ментално здраве, жилищните условия, липсата на транспортни средства, обществените комуникационни и информационни услуги и ниските нива на доходите представляват основен проблем за възрастните хора. През 21 век се наблюдават две основни тенденции – едната е бързото развитие на информационните и комуникационните технологии, което засяга всички сфери на обществения живот, а другата е тенденцията към застаряване на населението, която привлича вниманоето както на правителствата, така и на бизнес-организациите. Широко-разпространените, и дълбоко залегнали последствия от застаряването на населението представляват огромно предизвикателство, както и огромна възможност за специалистите от сферата на информационните технологии. Типичен пример за това е Интернет, който се превърна в средство, улесняващо социализацията на хората.

2. Цел и основни постижения

ОАЗИС цели да създаде иновативна и отворена архитектура, основаваща се на онтологии и семантични услуги, които позволяват директен достъп без инсталиране и ефективна връзка съществуващи и новосъздадени услуги във всички сфери, необходими за независимия живот на възрастните хора и подобряването на качеството на живота им. Както отворената архитектура, така и свързаните с нея инструменти са достъпни като програми с отворен код. (open source).

Целеви области на ОАЗИС

Фиг.: Целеви области на ОАЗИС

Лесният за използване и приемлив софтуер е основен приоритет за проекта, а подходът за създаване на „дизайн, съобразен с потребителите” е следван през целия процес на създаване и прилагане на услугата.

ОАЗИС представя иновативна система, която улеснява връзката и споделянето на съдържание между потребителите на отделните услуги и онтологии във всяка от сферите на живота на възрастните хора. Над 12 различни вида услуги в полза на възрастните хора ще бъдат свързани с ОАЗИС, като покрият потребностите на потребителите и отговорят на техните желания. Иновативните решения са в сферата на Приложенията за водене на независим живот (Independent Living Applications) (Съветник за хранителния режим, Ръководител на дейностите, Треньор на умствената дейност и уменията, платформа за социална комуникация, проследяване на здравословното състояние и контрол на средата). Приложения за автономност на придвижването и Улесняване на работната среда. (информация за достъпните транспортни средства, съобразена с възможностите на възрастните хора, насоки за пътното състояние, услуги по личното придвижване, интерфейс, разпознаващ биометричните данни и др.).

3. Под-проектите накратко

Проектът ОАЗИС съдържа 5 под-проекта, всеки от които се стреми към различни цели.

Под-проект 1: Отворени архитектурни решения, Платформа с ориентиран към потребителя интерфейс и Инструменти

В рамките на ПП1 се изгражда иновативна отворена архитектура (наречена Обща Онтологична Рамка) предназначена за организиране, поддръжка и прилагане на различни по естеството си онтологии. Тази иновативна архитектурна рамка сели да постигне:

  • Взаимосвързаност между различните мрежови услуги от една и съща или различни точки на достъп.
  • Споделяне на контекстуална информация между отделните обекти и услуги.
  • Безпроблемна връзка между отделните елементи на хардуера, между хардуера и услугите и между отделните услуги.
Под-проект 2: Приложения в подкрепа на независимия начин на живот

Обикновено при възрастните хора се наблюдават процеси на уязвимост, спад в капацитета на функциите, познавателните способности и мускулната сила, както и възможна загуба на самостоятелното придвижване. Тези процеси могат да бъдат забавени или премахнати напълно ако се приложат някои промени на ежедневния начин на живот чрез въвеждане на хранителен режим, физически упражнения, упражнения за паметта и подобряване на социалните връзки чрез разработване на иновативни приложения и съответната им архитектура. Услугите, които могат да бъдат разработени са:

Съветник за хранителния режим: Занимава се с персонализирането и адаптацията на предписания на възрастните хора хранителен режим. По този начин полезните хранителни практики се превръщат в естествен навик на възрастния човек.

Тренажор за двигателната активност: мониторира, подкрепя и напътства физическата активност на възрастния човек, напр. мотивира го да спортува с цел намаляването на някои негавни ефекти върху мускулната сила, причинени от застаряването, подобрява оросяването на мозъка и функционирането на сърдечно-съдовата система.

Тренажор на паметта и уменията: чрез различни упражнения и игри тренажорът стимулира мозъчната активност, като запазва доброто ниво на паметта на възрастните хора.

Платформа за социални контакти и отмора: това приложение се отнася до изграждането на социална платформа за комуникация на различно ниво, с цел преодоляване на социалната изолация на възрастните хора, които живеят сами и подобряване на възможностите им за осъществяване на контакти с други възрастни хора.

Мониторинг на здравословното състояние: това приложение отива по-далеч от обикновеното проследяване на здравния статус, като позволява на медицинския специалист, грижещ се за здравето на възрастния да проследява състоянието му през целия ден, докато самият човек се занимава с всекидневните си дейности.

Контролирана среда: Приложенията за дома ще позволят на възрастните хора да бъдат уверени при самостоятелния си живот в своя дом, а освен това допринасят за удобството и комфорта на възрастния човек.

Под-проект 3: Автономно придвижване и Приложения за подобряване на работните места

Този ПП обхваща дейности, които стимулират възрастните хора да „излязат извън домовете си” по един безопасен, сигурен и комфортен начин. Ще бъдат създадени нови функционални решения, които ще дадат на възрастните потребители повече независимост и ще им осигурят безопасност чрез улесняване на придвижването и повишаване на безопасността и реагирането в случай на спешност. Ще бъде разработен иновативен съветник за пътната обстановка, който ще взема предвид потребностите на възрастните хора и техните модели на поведение. Ще бъдат предложени подходящи услуги по придвижването, включително планиране на пътуването и подкрепа по време на шофиране (асистент-навигатор, теледиагностика, система за мониторинг и удобство на водача), достъпен туризъм, достъпни и подходящи дейности и занимания за свободното време.

Нещо повече – потребностите на възрастните хора да останат активни в своите бизнес занимания до колкото се може по-късна възраст, могат да бъдат подкрепени както за работа от дома, така и за потребители, които ще се нуждаят от придвижване.

Под-проект 4: Интеграция, пилотни интернет сайтове и устройства

Всички разработени приложения ще бъдат пилотно тествани на 4 места в цяла Европа (Великобритания, Германия, Италия и на няколко места в Гърция, Румъния и България) от стотици потребители, лицата, които се грижат за тях, както и от други заинтересовани лица, за да могат те да оценят цялостния успех на проекта и да спомогнат за оптимизирането на постигнатите резултати.

OASIS pilot sites

Figure: OASIS pilot sites

Под-проект 5: Хоризонтални дейности

ПП5 инкоропорира в себе си необходимите дейности по подкрепата и правилното реализиране на останалите под-проекти като мениджмънт, разпространение, маркетинг и експлоатация на резултатите (включващ бизнес-решения и анализ на ефективността на разходите), концепцията на проекта, спазване на нормите на етиката и отношението към възрастните хора, обучение (запознаване на партньорите с техническите изисквания) и стандартизация (платформата на ОАЗИС и нейните приложения ще бъдат подложени на процес на стандартизация от специално създаден Световен Индустриален форум – ОАЗИС).

 

 
Copyright © 2008, OASIS Project