Greek Print

ΤΟ ΕΡΓΟ OASIS

1. Εισαγωγή

Οι φραγμοί στην ανεξαρτησία είναι πολλοί. Η εύθραυστη φυσική και/ή πνευματική υγεία, οι συνθήκες στο σπίτι, έλλειψη υπηρεσιών για τη μετακίνηση, οι υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας της κοινωνίας και τα χαμηλά επίπεδα μισθού είναι οι κύριοι φραγμοί για τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις στον 21ο αιώνα: η μία είναι η ταχύτατα αναπτυσσόμενη κοινωνία της πληροφορίας, η οποία έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής, η άλλη είναι η τάση της γήρανσης του πληθυσμού, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων καθώς και των επιχειρήσεων. Οι βαθιές, διαβρωτικές και διαρκείς συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζουν τεράστιες προκλήσεις καθώς και μεγάλες ευκαιρίες για την κοινωνία της πληροφορίας. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι το Διαδίκτυο που έχει καταστήσει δυνατό τον ενεργό ρόλο της κοινωνίας.

2. Σκοπός και κύριες επιδιώξεις

Το πρόγραμμα OASIS αποσκοπεί σε μία ανοιχτή και καινοτόμο αρχιτεκτονική, που βασίζεται στις οντολογίες και στις εννοιολογικές υπηρεσίες, που θα επιτρέψουν τη σύνδεση, τη λειτουργία και την οικονομικά αποτελεσματική αλληλοσύνδεση των υπαρχουσών και νέων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που απαιτούνται για την ανεξάρτητη και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Τόσο η ανοιχτή αρχιτεκτονική όσο και τα σχετικά εργαλεία θα καταστούν διαθέσιμα ως ανοιχτός κώδικας.

Οι περιοχές του OASIS

Εικόνα: Οι περιοχές του OASIS

Η φιλικότητα και η αποδοχή από το χρήστη είναι από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του OASIS, ενώ θα ακολουθηθεί μία προσέγγιση βασισμένη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας και της εφαρμογής.

Το πρόγραμμα OASIS εισάγει ένα καινοτόμο σύστημα, το οποίο θα επιτρέψει και θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα, δυναμική και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και διανομή του περιεχομένου μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών και οντολογιών σε όλες τις περιοχές όπου αναπτύσσονται εφαρμογές για τους ηλικιωμένους. Πάνω από 12 διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών θα συνδεθούν με το OASIS προς όφελος των ηλικιωμένων, καλύπτοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους σε σχέση με Εφαρμογές Ανεξάρτητης Διαβίωσης (σύμβουλος διατροφής, προπονητής δραστηριοτήτων, εκπαιδευτές εγκέφαλου και δεξιοτήτων, πλατφόρμα κοινωνικών δραστηριοτήτων, παρακολούθηση υγείας και περιβαλλοντικός έλεγχος) και Εφαρμογές Αυτόνομης Κινητικότητας και Έξυπνου Εργασιακού Περιβάλλοντος (φιλικές προς τους ηλικιωμένους υπηρεσίες πληροφόρησης για τη μεταφορά, καθοδήγηση διαδρομής, προσωπικές υπηρεσίες κινητικότητας, κινητές συσκευές, διεπιφάνεια βιομετρικής πιστοποίησης και πολυμεσική διευκόλυνση διαλόγου καθώς και άλλες εφαρμογές έξυπνου εργασιακού περιβάλλοντος).

3. Τα υπο-έργα συνοπτικά

Το πρόγραμμα OASIS είναι δομημένο σε 5 υποέργα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικούς στόχους.

Υποέργο 1: Ανοικτή αρχιτεκτονική, αλληλεπίδραση με τον χρήστη, πλατφόρμα και εργαλεία

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, δημιουργείται η νέα καινοτόμος ανοιχτή αρχιτεκτονική (αποκαλούμενη ΚΟΠ: Κοινό Οντολογικό Πλαίσιο) για την οργάνωση, τη διατήρηση και την εφαρμογή των ετερογενών οντολογιών. Αυτό το νέο πλαίσιο αρχιτεκτονικής στοχεύει να επιτύχει:

  • Διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών διαδικτυακών υπηρεσιών από τις ίδιες ή διαφορετικές περιοχές εφαρμογής.
  • Διανομή συναφών πληροφοριών μεταξύ των διαφορετικών αντικειμένων και των υπηρεσιών.
  • Δυναμική και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα μεταξύ των εργαλείων, μεταξύ εργαλείων-υπηρεσιών και μεταξύ υπηρεσιών.
Υποέργο 2: Εφαρμογές ανεξάρτητης διαβίωσης

Συνήθως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι αποτελούν μία ευπαθή ομάδα του πληθυσμού με λειτουργική, νοητική και μυϊκή εξασθένιση και πιθανή απώλεια αυτονομίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αντισταθμιστούν ή και να αργήσουν να εμφανιστούν εάν υιοθετηθούν μερικές αλλαγές στη καθημερινή ζωή, όπως η διατροφή, η σωματική άσκηση, η πνευματική εκπαίδευση και οι κοινωνικές σχέσεις. Επομένως, βάση του υποέργου 1, ένας ευρύς αριθμός εφαρμογών συνδέεται ή αναπτύσσεται στη νέα αρχιτεκτονική του OASIS. Οι υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν είναι οι εξής:

Διατροφικός σύμβουλος: Αφορά στην εξατομίκευση, την προσαρμογή των συστάσεων και των συμβουλών στους ηλικιωμένους για τη βελτίωση της διατροφής τους, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να γίνουν μέρος των κανονικών συνηθειών του/της.

Προπονητής δραστηριοτήτων: Θα ελέγχει, θα υποστηρίζει και θα προγυμνάζει διάφορες φυσικές δραστηριότητες των ηλικιωμένων, π.χ. για να τον/την παρακινήσει να εκτελέσει μερικές αθλητικές δραστηριότητες, στοχεύοντας να μειώσει τις σχετικές με την ηλικία εξασθενήσεις που αφορούν τα οστεο-μυικά και καρδιαγγειακά συστήματα.

Εκπαιδευτής εγκεφάλου και δεξιοτήτων: Θα προωθήσει, μέσω διαφορετικών ασκήσεων και προσομοιωμένων σεναρίων, την πνευματική υγεία των ατόμων. Ένα σύνολο εξατομικευμένων ασκήσεων θα διατηρήσει τη μνήμη και το επίπεδο των πνευματικών δραστηριοτήτων του/της.

Πλατφόρμα κοινωνικών σχέσεων και αναψυχής: Αυτή η εφαρμογή αφορά την οικοδόμηση μιας πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων, σε διαφορετικά επίπεδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν μόνοι και για να διευκολύνει νέες εμπειρίες συνεργασίας.

Έλεγχος κατάστασης υγείας: Αυτή η εφαρμογή εκτός από τον έλεγχο της κατάστασης της υγείας, επιτρέπει τη διαχείριση της υγείας των ηλικιωμένων ανθρώπων και τη διαβεβαίωση της άριστης κατάστασης της υγείας τους κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων τους.

Περιβαλλοντικός έλεγχος: Οι εφαρμογές αυτοματοποιημένης διαχείρισης και ελέγχου του οικιακού περιβάλλοντος θα επιτρέψουν στους ηλικιωμένους να είναι ασφαλείς στο σπίτι του/της και θα συμβάλουν στην άνεσή τους.

Υποέργο 3: Αυτόνομη κινητικότητα και έξυπνες εφαρμογές εργασιακών χώρων

Αυτό το υποέργο προωθεί τις δραστηριότητες για «να ωθήσει» τον ηλικιωμένο χρήστη να βγει από το σπίτι του/της, εγγυώντας την ασφάλεια, την προστασία και την άνεσή του. Θα παρασχεθούν νέες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να δώσουν στους ηλικιωμένους χρήστες περισσότερη ανεξαρτησία και ασφάλεια στα ταξίδια τους, διευκολύνοντας την οδήγηση, αποφεύγοντας έκθεση σε κινδύνους και επιταχύνοντας τις έκτακτες διαδικασίες διάσωσης. Θα αναπτυχθεί ένα πρωτότυπο σύστημα καθοδήγησης διαδρομών, ενσωματώνοντας τις νοητικές ανάγκες και τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων. Θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες κινητικότητας στους ηλικιωμένους, συμπεριλαμβάνοντας προγραμματισμό ταξιδιών και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της οδήγησης (βοήθεια πλοήγησης, υπηρεσίες κλήσεις έκτακτης ανάγκης και τηλε-διάγνωση, έλεγχος οδηγού και άνεση), προσβάσιμος τουρισμός, διασκέδαση και κοινωνικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, η ανάγκη των ηλικιωμένων να παραμείνουν ενεργοί στην επιχειρηματικό τομέα μπορεί να υποστηριχθεί στο σπίτι, ή οπουδήποτε αλλού, ως κινητοί χρήστες.

Υποέργο 4: Διασύνδεση υπηρεσιών, πιλοτικές περιοχές και συσκευές

Όλες οι αναπτυγμένες εφαρμογές θα αξιολογηθούν σε 4 περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και σε ένα συνδυασμένο πιλότο στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία), από εκατοντάδες χρήστες, τους φροντιστές τους καθώς και άλλους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αξιολογηθεί η γενική επιτυχία και να ληφθούν σχόλια και παρατηρήσεις για την περαιτέρω βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά το πέρας του.

Οι πιλότοι του OASIS

Εικόνα: Οι πιλότοι του OASIS

Υποέργο 5: Οριζόντιες δράσεις

Το υποέργο 5 ενσωματώνει τις απαραίτητες δραστηριότητες υποστήριξης για να εξασφαλίσει την καλή υλοποίηση των υπολοίπων υποέργων, όπως τη διαχείριση, τη διάδοση, το μάρκετινγκ και την αξιοποίηση (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρησιακών σεναρίων και των αναλύσεων οικονομικής αποτελεσματικότητας) των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου, την προστασία ηθικών ζητημάτων και ζητημάτων φύλου, την εκπαίδευση (προκειμένου να εξοικειωθεί η Κοινοπραξία του έργου με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας) και την τυποποίηση (η πλατφόρμα του OASIS και οι εφαρμογές του θα υποβληθούν για την τυποποίηση από το παγκόσμιο βιομηχανικό φόρουμ του OASIS).

 

 
Copyright © 2008, OASIS Project